Феро Инвест и Централ Инвест

Top Image
Bottom Image

Повеќе за проектот

– 25 мали хидро електрани со инсталирана моќност од 22 MW и годишно производство на електрична енергија од 75 MWh
– Фотоволтаична електрична централа со инсталирана моќност од 8 MW и производство на електрична енергија од 15 GWh
– Био гасна електрана со инсталирана моќност од 2 MW и производство на електрична енергија од 15 GWh

За да дознаете повеќе, посетете ја страната: https://feroinvest.mk

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.

Линкови